Beverwijk

Clusterhoofd:

Hans van der Linden

Nieuws:

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte / ontwikkelingsplan Wijk aan Zee

Er is maandenlang aan gewerkt in samenwerking met veel instanties, maar nu is het zover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk het ontwerpbestemmingsplan voor Wijk aan Zee heeft vrijgegeven voor de ter visie legging. Het betreft hier een bijzonder bestemmingsplan dat op basis van de Crisis- en herstelwet tot stand is gekomen en waarvoor het Ministerie van I&M een AMvB heeft afgekondigd om aan de wensen tegemoet te kunnen komen die er waren voor Wijk aan Zee. Het plan anticipeert op de toekomstige Omgevingswet. Voor meer info

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Woongebied West ter visie (23 februari – 5 april 2017)

Voor de woonwijken globaal gelegen ten westen van de Alkmaarseweg in Beverwijk is het nieuwe Ontwerpbestemmingsplan Woongebied West (NL.IMRO.0375.BPWoongebiedWest-OP01) voorbereid.

Dit bestemmingsplan zal o.a. de plannen Westertuinen (2006), Warande (2010), Kuenenplein-Plantage 2012, Bomenbuurt-Vondelkwartier-Akerendam (2013) en Beijerlust (2014) vervangen en een deel van de beheersverordening Wijkertoren-Overbos (2015).

Voor meer informatie, klik hier.

Bestemmingsplan (Omgevingsplan) Wijk aan Zee 2016 met PlanMER en Passende Beoordeling

Vanaf heden is het voorontwerpbestemmingsplan Wijk aan Zee 2016 met ontwerpPlanMER en Passende beoordeling in te zien op de website van de gemeente Beverwijk, klik hier.

Wijk aan Zee 2016 is een bijzonder plan dat is te beschouwen als een omgevingsplan op basis van de nieuwe Omgevingswet die nog niet in werking is getreden. Daarom is ook toestemming nodig voor een pilot waarbij vooruitgelopen mag worden met toestemming van het ministerie van I&M. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, zoals het plan op dit moment officieel heet, bevat voor een deel integratie van andere vormen van regelgeving uit de APV en uit de milieuregelgeving. Milieuaspecten zijn vooral te vinden waar het gaat om het ontwikkeldeel in de vorm van een ontwikkelingsplan dat ziet op woningbouw. Hiertoe zijn separate regels opgenomen.

Meer informatie

Bestemmingsplan Fort bij Velsen gemeente Beverwijk gewijzigd

Het betreft hier een reparatie van het bestemmingsplan Haven de Pijp-Parallelweg waarin een woonboot en een tjalk zodanig waren bestemd dat deze een probleem vormden voor het bedrijfsleven t.a.v. (milieu-)omgevingsvergunningen. De woonboot en tjalk zijn er uit gehaald in dit nieuwe postzegelplan en verder is de toegestane bedrijfscategorie verhoogd. Het is van belang om te weten dat het hier om een onderdeel gaat van de Stelling van Amsterdam.

Meer informatie

Invoering stopverbod Wijkermeerweg in Beverwijk

Onlangs is er een brief van gemeente Beverwijk bezorgd bij de bedrijven aan de Wijkermeerweg tussen de Parallelweg en de Kanaalweg/Noorderweg. Het betreft de invoering van een stopverbod op deze Wijkermeerweg. Op 9 maart jl is het verkeersbesluit gepubliceerd in weekblad De Kennemer, in de Staatscourant en op de website van Beverwijk. De bebording wordt binnenkort aangebracht. OV IJmond is door de gemeente op de hoogte gebracht van het verkeersbesluit.

Lees hier de gehele brief.

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?