Bestemmingsplan verbrede reikwijdte / ontwikkelingsplan Wijk aan Zee


08 juni 2017

Er is maandenlang aan gewerkt in samenwerking met veel instanties, maar nu is het zover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk het ontwerpbestemmingsplan voor Wijk aan Zee heeft vrijgegeven voor de ter visie legging. Het betreft hier een bijzonder bestemmingsplan dat op basis van de Crisis- en herstelwet tot stand is gekomen en waarvoor het Ministerie van I&M een AMvB heeft afgekondigd om aan de wensen tegemoet te kunnen komen die er waren voor Wijk aan Zee. Het plan anticipeert op de toekomstige Omgevingswet.

 Aangezien Wijk aan Zee onmiddellijk naast Natura 2000 gebied is gelegen is ook een PlanMER met Passende beoordeling opgesteld die momenteel door de Commissie MER te Utrecht wordt beoordeeld

 In het bestemmingsplan is veel aandacht besteed aan integratie van milieu (waaronder de stikstofproblematiek en geluid), APV bepalingen, welstand, beeldkwaliteit, landschappelijke voorwaarden, cultuurhistorie / archeologie. Er is in dit plan sprake van een beschermd dorpsgezicht, waarbij uitvoerig onderzoek is gedaan naar de kwaliteiten van Wijk aan Zee.

 Het plan ligt volgens bijgaande publicatie (elektronische kennisgeving) vanaf vrijdag 14 juni 2017 officieel ter visie gedurende 6 weken, maar zal al eerder zichtbaar worden op onze website www.beverwijk.nl (zie advertentie: Ontwerpbestemmingsplan Wijk aan Zee). Over enkele dagen wordt het plan ook zichtbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl

De extra publicatie die is bijgevoegd bevat een mededeling dat op een informatieavond voor bewoners uitleg wordt gegeven bij dit bijzondere bestemmingsplan.

 Voor vragen gelieve contact op te nemen met ondergetekende.

 Adriaan Rensen

 ************************************

A.C. Rensen

Juridisch beleidsadviseur bestemmingsplannen

Gemeente Beverwijk

Afdeling Ruimte

Postbus 450

1940 AL Beverwijk

Aankomende evenementen
08/01/2022 | 17.00 - 23.00 uur.

Nieuwjaarsgala


13/01/2022 | 16.30 - 19.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie


Volg ons op social media

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?