OV IJmond Nieuws

Visie Bedrijventerrein Beverwijk en uitvoeringsprogramma

De Beverwijkse bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer, inclusief de Parallelweg en zeehaven De Pijp, spelen een belangrijke rol in de lokale en regionale economische structuur. Ze huisvesten honderden bedrijven en bieden werkgelegenheid aan duizenden werknemers.
De stad Beverwijk heeft de komende jaren te maken met grote opgaven, zoals de sterk groeiende behoefte aan woningen, de energietransitie, het inzetten op duurzaamheid en het economisch aantrekkelijker maken van Beverwijk als innovatief bedrijventerrein en vestigingsplaats voor bestaande en nieuwe ondernemers.

Bedrijventerrein Beverwijk
In dat kader en volgend vanuit de doelstellingen in het collegeprogramma ‘Bouwen aan Beverwijk’ is een visie opgesteld voor de (toekomstige) ontwikkeling van de twee lokale bedrijventerreinen, De Pijp en Wijkermeer, samen genoemd ‘Bedrijventerrein Beverwijk’.
Het betreft een visie – met een looptijd tot 2030 – met ambities en plannen die aansluiten op actuele trends en ontwikkelingen, zowel lokaal, regionaal als landelijk.

Uitvoeringsprogramma
Om de visie ‘handen en voeten’ te geven is tegelijkertijd een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin een gezamenlijke aanpak is geformuleerd.
De concrete ontwikkeling en het bouwen aan bedrijventerrein Beverwijk gebeurt de komende jaren aan de hand van 8 pijlers, te weten: 1). Positionering, 2). Arbeidsmarkt, onderwijs en innovatie, 3). Duurzaamheid, 4). Transformatie Parallelweg en Kop van de Haven, 5). Zeehaven De Pijp, 6). Infrastructuur en bereikbaarheid, 7). Ruimte en 8). Samenwerking.
Vanuit de pijlers zijn in het ‘Uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023’ in totaal 25 concrete activiteiten geformuleerd.

Nauwe samenwerking en breed draagvlak
De visie en het uitvoeringsprogramma zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met betrokken ondernemers, eigenaren en overige stakeholders en kan rekenen op breed draagvlak.
Dit is dan ook geen visie van de gemeente alleen. Samen met ondernemers en eigenaren draagt de gemeente de verantwoordelijkheid om de visie de komende jaren stap voor stap vorm te geven.

Website en behandeling gemeenteraad
Op de website van de gemeente Beverwijk/ondernemen/bedrijventerreinen zijn de visie en het uitvoeringsprogramma terug te vinden.
Het gaat hier om de stukken die op dinsdag 19 maart jl. door het college van burgemeester en wethouders zijn vastgesteld. De behandeling in de raadscommissie is gepland op donderdag 11 april a.s. en in de gemeenteraad op donderdag 25 april a.s. (onder voorbehoud van het vaststellen van de raadsagenda door de agendacommissie).

1e actiepunt: ‘Transformatie Parallelweg – Kop van de Haven’
Eén van de onderdelen uit het uitvoeringsprogramma is tegelijkertijd opgepakt. Het gaat om het onderzoek naar de transformatiemogelijkheden van de Parallelweg en de Kop van de Haven van o.a. grootschalige detailhandel naar een modern werk-woonmilieu.
In dit onderzoek is gekeken naar de verschillende mogelijkheden om de leegstand en de achteruitgang van de Woonboulevard om te zetten in een nieuw economische impuls voor het gebied. Ook is gekeken naar samenhang met de ontwikkeling van het Meerplein, de verzelfstandiging van de Beverwijks zeehaven De Pijp en de al langer gewenste verbetering van de verbinding (voor voetgangers en fietsers) tussen het centrum en de Kop van de Haven. De input en wensen zijn opgehaald bij zowel eigenaren en ondernemers van de Parallelweg en Kop van de Haven als bij externe partijen. Dit stuk genoemd transformatie mogelijkheden Parallelweg Kop van de haven is ook op dinsdag 19 maart jl. door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.
Net als bij de ‘Visie Bedrijventerrein Beverwijk’ staat ook dit stuk gepland voor de behandeling in de raadscommissie op donderdag 11 april as. en in de gemeenteraad op donderdag 25 april as (onder voorbehoud van het vaststellen van de raadsagenda door de agendacommissie).

De agenda van de raadscommissie en gemeenteraad kunt u raadplegen op https://www.beverwijk.nl/bestuur/vergaderingen_41570/.

Downloads

Download hier onze presentatie

Aankomende evenementen

10e Algemene Ledenvergadering

Haringparty @ Vishal IJmuiden

Business Volleybal Cup

ZomerBBQ

Ledenlunch met Raymond Mens

Volg ons op social media

webdesign development
OV IJmond logo